Category: Giải Thoát

Thực hiện đúng công thức giải thoát mà Đức Phật đã dạy để thoát khỏi luân hồi sinh tử và trở về phật giới.