Category: Giác Ngộ

0

Pháp Môn Thanh Tịnh Thiền

Tôn giả Ananda Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn: Theo sự chỉ dẫn...

0

Pháp Môn Thanh Tịnh Thiền

Ngài Ca Chiên Diên Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn: Bấy lâu này,...