Category: Giác Ngộ

Tìm hiểu đầy đủ những lời Phật dạy để được giác ngộ.

0

Pháp Môn Thanh Tịnh Thiền

Tôn giả Ananda Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn: Theo sự chỉ dẫn...