Category: Chia Sẻ

0

10 Danh Hiệu Của Đức Phật

Đức Phật khi thành Đạo, Ngài là Giáo chủ của cõi Ta bà này, tức không ai hơn Ngài được. Do đó, Ngài bắt đầu là Pháp Vương Vô Thượng, mở đường giáo hóa...

0

Làm Sao Để Bớt Khổ?

Khổ vì ta muốn nhiều quá cho mình, muốn mà không được thì phải khổ thôi. Trên đời này không có cái gì luôn luôn được theo ý mình. “Được cái này thì phải...

0

Ngũ Uẩn Giai Không Là Gì

Ngũ uẩn giai không nghĩa là năm uẩn đều không có thật. Chữ uẩn còn gọi là ấm. Uẩn là nhóm hay tập hợp hoặc tích hợp. Ngũ uẩn bao gồm: Sắc (vật chất,...

0

Thân Tứ Đại Là Gì

Danh từ Phật giáo hay dùng cụm từ “thân tứ đại” để chỉ cho cái nhục thân bằng xương thịt này của chúng ta. Tứ đại là bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa....