CĂN BẢN NGƯỜI TU THEO THIỀN TÔNG

Người tu theo pháp môn Thiền tông cần phải thực hiện đúng các điều mà Đức Phật đã dạy dưới đây để thực hiện đúng là một Phật tử Thiền tông chân chính. 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *