Cách Ấm Vô Minh

Bà Lam Thị Phương Vũ lại thưa hỏi tiếp Đức Phật:

Kính xin Đức Thế Tôn dạy con: “cách ấm vô minh là sao”?

Đức Phật dạy:

Cách ấm là ở trong thai mẹ.

Vô minh là không còn sáng suốt.

Tức vào thai mẹ thì không còn nhớ đời trước. Đây là quy luật nhân quả trong vật lý thế giới, nếu không quên những việc đời trước thì phải khổ sở vô cùng.

Như Lai ví dụ như sau bà sẽ rõ:

Ví dụ, đời trước bà là người giàu có, lại keo kiệt với người ăn, kẻ ở. Theo luật nhân quả, nếu phước đời này bà sử dụng hết, bà phải trở lại làm người hầu để trả nợ trước. Nếu bà không quên đời trước, bà làm sao sống nổi.

Hoặc đời trước bà là một vị thầy được nhiều người kính nể, để không phụ lòng những người này, mặc dù Phật pháp bà không biết giác ngộ là sao, giải thoát là gì. Bà tưởng tượng ra nói để đáp lại lòng kính trọng của họ. Sau họ cúng tiền cho bà, vì bà không biết mà tưởng tượng ra đó, tức bà tạo ra nhân quả xấu, phải đầu thai trở lại trả quả cho những người này. Nếu bà nhớ rõ, bà có chịu nổi không, cũng nhờ cách ấm vô minh, bà mới sống được.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *