Các Pháp Môn Tu Có Thành Tựu Gì?

Ông Thân Thệ Chí Phương lại tiếp tục hỏi Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Tu Thanh Tịnh thiền là để chúng con trở về nguồn cội của chính mình, còn các pháp môn nói trên có thành tựu được gì không?

Đức Phật dạy:

Các pháp môn nói trên đều có thành tựu hết nhưng có trong vật lý trần gian này.

– Tu thiền quán tưởng: Người tu muốn cho vật trước mặt mình từ nhỏ ra lớn, thành tựu này là cái ảo bóng của vật chất.

– Lý luận để cho mọi người biết, đây là lời nói cho vui tai.

– Tu thiền nghi tìm: Từ vật nhỏ như vi trần, lớn lao như hành tinh, tìm hiểu được cũng là cái hiểu biết trong sinh diệt.

Như Lai nói rõ các phần này, đến đời Mạt Thượng Pháp loài người tìm ra rất nhiều công thức, chế ra rất nhiều phương tiện. Những phương tiện làm ra từ vật chất thì có 2 mặt:

➢ Làm lợi cho loài người.

➢ Sát hại loài người và muôn vật. Vì sao vậy?

Vì trong vật chất cấu tạo bởi 2 chiều:

➢ Chiều Dương làm lợi ích.

➢ Chiều Âm sát hại.

Do đó, Như Lai có huyền ký, khi nào mạch nguồn thiền Thanh Tịnh Như Lai dạy không còn, cũng là lúc loài người rất khốn khổ.

➢ Tu niệm Phật A Di Đà: Người tu kiên trì cũng đến được nước của Đức Phật A Di Đà nhưng vì cõi nước này Ngài sử dụng phước đức của Ngài lập ra nên vẫn còn trong vòng luân chuyển của vật lý Âm Dương, không giải thoát được.

Như Lai dạy niệm Phật A Di Đà như sau:

Niệm là nhớ

A Di Đà là:

Vô lượng thọ, tức sống hoài.

Vô lượng quang, tức sáng hoài.

Vô lượng công đức, tức giúp vô số người khác hiểu chân thật.

Ba phần nêu trên là của Đức Phật A Di Đà. Người nào muốn thành Phật thì phải đầy đủ 3 phần vô lượng như Ngài.

Như Lai dạy các ông:

Người nào muốn giải thoát phải tự mình biết và thực hành như Đức Phật A Di Đà, chứ đừng đi cầu khẩn hay lạy lục người khác, các ông làm chuyện uổng công vô ích. Vì sao vậy?

Vì ai cũng sống trong Nhân quả luân hồi thì có ai giúp cho mình được, nếu ai đó nói giúp mình, kẻ đó là đại lường gạt!

– Tu niệm Mật Chú: Người niệm được vô niệm là đã Thanh Tịnh rồi, muốn vượt ra ngoài thế giới vật lý này phải tạo ra công đức nữa, mới giải thoát được.

Như Lai dạy các ông:

Đừng vì tiền và danh bày ra đủ chuyện để lấy tiền người khác, phải đi mãi trong luân hồi đó.

Như Lai dạy các ông căn bản như sau:

Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng – cái gì có tướng đều là hư dối.

Như Lai dạy 2 câu làm chuẩn nữa:

– Tu mà cầu mong người khác giúp là các ông khờ.

– Tu mà học hỏi để hiểu biết, khi đã hiểu biết, tạo ra công đức nữa thì mới giải thoát được.

Ông Thân Thệ Chí Phương đã giác ngộ sâu lời Đức Phật dạy, ông khóc và trình với Đức Phật.

Đời con đại phúc nên mới gặp được Như Lai, Như Lai dạy cho con, con đường giải thoát. Hôm nay, con biết nên con khóc, con khóc vì con không còn mê lầm nữa nhưng con rất thương cho những người khác, không biết họ có biết được như con không?

Đức Phật khen ông Thân Thệ Chí Phương:

Ông là một cư sỹ mà biết thương người như vậy. Như Lai huyền ký cho ông nhiều đời sau sẽ thành Phật hiệu là Vô Tận Ý Quang Đức Như Lai.

Ông Thân Thệ Chí Phương vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *