Bố Thí Ba La Mật Là Bố Thí Như Thế Nào

Bố thí Ba La Mật là bố thí tâm vật lý của người bố thí phải tự nhiên thanh tịnh. Người có tiền hay của đem ra bố thí có chiều như sau:

1- Bố thí mong cầu hay vọng cầu: Để mình được phước là đi trong lục đạo luân hồi. Mong giàu sang nơi thế giới này sẽ được toại nguyện. Bố thí mà mong cầu, nếu số phước mình vượt hơn phước đức ở thế giới này, sẽ lên cõi trời thấp, còn nếu nhiều hơn cõi trời thấp, thì sẽ lên được cõi trời cao hơn. Giống như qui định nơi thế giới này, ta có 10 đồng lẻ được quyền đổi lấy 10 đồng chẵn vậy, rồi cao dần lên 100 đồng, 1.000 đồng…

2- Bố thí Ba La Mật loại 1: Đem của cho người khác với tâm vật lý tự nhiên thanh tịnh, thì phước đức mình được trùm khắp, tức nhiều hơn bố thí vọng cầu.

Bố thí Ba La Mật loại 2: Bỏ tiền ra mua những bộ kinh, sách hay đĩa có dạy chỗ nhận ra Pháp thân Thanh tịnh, khi người đọc họ nhận ra được Pháp thân Thanh tịnh của chính họ, thì người bố thí này được 1 phần công đức Ba La Mật, nếu người này truyền thêm cho nhiều người khá, thì công đức của mình được gia tăng.

Công đức Ba La Mật là để làm gì?

Là để tích tựu để dành trong vỏ bọc tánh Phật. Khi hết duyên nghiệp sống kiếp làm người, nhờ số công đức này mà Điện Từ Quang trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh mới hút vỏ bọc tánh Phật vào trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh được. Nhờ công đức này, mà nó hình thành lên một Pháp Thân Thanh tịnh. Cũng nhờ có Pháp Thân Thanh tịnh này mà tánh Phật mới có nơi trú ẩn để có một vị Phật ra đời trong Mười Phương Chư Phật. Một vị Phật ra đời này, chính là một vị « Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng », mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương.

Còn tạo ra được vô lượng công đức, thì vị này mới có đủ tư cách tự đặt danh hiệu cho mình và muốn lập quốc đâu tùy ý.

~ Sách “Những Câu Hỏi Về Thiền Tông – tập hai” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *