Bài Kệ Ngộ Thiền Của Ông Thường Pháp Tín Ngộ Thiền Tại Rừng Sa La

Bài kệ của ông Thường Pháp Tín ( tức Tu Bạc Đà La) ngộ thiền:
Trước khi Đức Thế Tôn diệt độ, ngài nằm nghỉ trên chiếc chõng trong dừng Sa la, ông Thường Pháp Tín được ngài độ và đã ngộ được lý thiền. Đây là bài kệ của ông khi ông ngộ thiền.


Đời con diễm phúc lắm thay
Một lời Đức Phật nhận ngay Niết bàn
Sa La rừng tốt bình an
Những lời châu ngọ dứt ngang luân hồi.

Tu hành khổ não nên thôi
Sống với tánh Biết luân hồi màng chi
Phật tánh trực nhận tức thì
Niết bàn sinh tử nên thôi không tìm.

Lệ rơi từ tận con tim
Tuân ra những thứ con tìm xưa nay
Sa La nhờ Phật chỉ bày
Nhận ra tánh Biết vào ngay Niết bàn.

Sách: ” Huyền ký của Đức Phật và các vị ngộ thiền” – tác giả: Nguyễn Nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *