An tâm tại vọng tánh là an tâm làm sao?

Câu này nếu ai nhận ra Phật tánh của chính mình giải ra rất đơn giản, còn người không nhận ra Phật tánh của chính mình, sử dụng cái Tâm duyên hợp của vật chất để giải thích, dù ngồi dó giải thích cả ngày thì người nghe cũng không biết gì.

Câu này các vị Tổ cũng như Đức Phật đã có dạy:

Như Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn day:

Người đã an Tâm rồi, tức sống với Phật tánh của chính mình. Dù có hoàn cảnh khắc nghiệt đến với mình, Tâm mình vẫn không bị lay động.

Khi con người được hình thành, trong đó có quả Tim, người Trung Quốc gọi là Tâm. Cái Tâm này nó ở trong Thân con người, mà cái Tánh của con người nó lại bao bọc xác thân của con người. Vì con người không muốn bỏ 2 thứ này nên gọi luôn 2 chữ: Tâm Tánh của tôi là như vậy.

Đức Phật dạy:

Sở dĩ con người bị đi trong lục đạo luân hồi là vì con người thích sử dụng Tánh người, mà Tánh người có đến 16 thứ. Trong 16 thứ của Tánh người, con người sử dụng nhiều nhất là “Tướng, Tham, Ác và Kiến”, nên con người khó mà nhớ lại tánh Phật của chính mình được.

Đức Phật dạy tiếp:

Khi Như Lai dạy pháp môn giải thoát, bị các thầy Bà La Môn chửi, nhưng Tánh Như Lai không động”.

Vì sao Tánh Như Lai không động?

Vì Như Lai đã sống với tánh Phật thanh tịnh của Như Lai. Vì tánh Phật thanh tịnh nên không dính tiếng chửi của dạo Bà La Môn. Nhờ vậy, Như Lai không sân hận.

~ Trích sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – soạn giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *