Ai Sống Với Phật Tánh Của Chính Mình Thì Không Bị Luân Hồi

Bà cư sỹ Lam Thị Phương Vũ

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn đã báo cho chúng con biết còn một thời gian ngắn nữa Đức Thế Tôn nhập niết bàn. Trong chúng con ai có thắc mắc điều chi cứ hỏi, nếu không hỏi sau này không ai giải thích. Do đó, hôm nay con kính xin hỏi Đức Thế Tôn một ý như sau:

Đức Thế Tôn có dạy chúng con:

Ai sống với Phật tánh của chính mình thì không bị luân hồi.

Ai sống với tánh Người thì đi trong lục đạo.

Con chưa rõ thông lắm, kính xin Đức Thế Tôn tại sao vậy, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Phật tánh lúc nào cũng Thanh Tịnh, vì Thanh Tịnh nên không khởi suy nghĩ . Vì vậy, sức hút của nhân quả không hút được nên bà không bị luân hồi.

Tánh người là tánh suy nghĩ và tưởng tượng, những thứ này là nguyên nhân tạo nhân duyên nên nhân quả mới hình thành. Nhờ hình thành mà điện từ Âm Dương mới quét kéo đi đến chỗ bà suy nghĩ và tưởng ra đó.

Như Lai ví dụ thực tế cho bà dễ hiểu:

Như bà thích nhà đẹp, bà cố gắng làm ra tiền. Khi bà có đủ tiền thì việc suy nghĩ và tưởng của bà sẽ thành tựu.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *