7 Đạo chính trên trái đất

Ở trên Trái Đất này cơ bản chỉ có 7 Đạo chánh, gồm:

* MỘT LÀ ĐẠO PHẬT:

– Người tu theo đạo Phật, mà thành Phật rồi, thì phải hành nghề rất cao quý của những Vị Phật.

– Đạo Phật ở Trái Đất này, là do Vị Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hâu Ma Ya, của nước Ca Tỳ La Vệ.
Ngồi dưới gốc cây Bồ Đề tu Thiền.

Ngài chứng được:

Tam minh – Lục thông – Tứ vô sở quý – Thập bát bất động.

Nên Thái tử Tất Đạt Đa tuyên bố thành Phật danh hiệu là “Phật Thích Ca Mâu Ni”.

* Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này:

– Ai hỏi gì, Ngài cũng trả lời được hết, không từ chối câu hỏi nào, dù Hữu hình hay Vô hình.

* Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này:

– Ai yêu cầu Ngài giải thích gì, Ngài cũng giải thích được hết, như:

1. Có ai hỏi về Càn khôn Vũ trụ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giải thích được.

2. Có ai hỏi về Phật Giới, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giải thích được.

3. Có ai hỏi về Hệ Mặt trời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giải thích được.

4. Có ai hỏi về Tam giới, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giải thích được.

5. Có ai hỏi về Địa giới, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giải thích được.

6. Có ai hỏi về Hành tinh trong Hệ Mặt trời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giải thích được.

7. Có ai hỏi các loài sống trong Càn khôn Vũ trụ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giải thích được.

8. Có ai hỏi loài sống trong Phật Giới, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giải thích được.

9. Có ai hỏi các loài sống trong Tam giới, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giải thích được.

10. Có ai hỏi các loài sống trong Địa giới, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giải thích được.

11. Có ai hỏi các loài mang thân thật lớn như:

Nhất Điểu. Nhì Ngư. Tam Xà. Tứ Tượng.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giải thích được hết.

12. Có ai hỏi các loài mang thân thật Siêu nhỏ như con Vi Trùng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giải thích được hết.

13. Có ai hỏi việc làm của 12 loài sống trong Càn khôn Vũ trụ này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giải thích được hết.

V.v…

Vì vậy, những Người sống vào thời kỳ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi Ngài danh hiệu là “Vị Toàn năng Toàn giác”.

– Tức là Vị chỉ ra sự thật toàn diện ở trong Càn khôn Vũ trụ này.

– Cũng là Vị biết tất cả những gì có ở trong Càn khôn Vũ trụ này.

– Nên những Người thời đó, tôn Ngài là Vị Toàn năng Toàn giác là vậy.

Thái tử Tất Đạt Đa có đứng ra thành lập ra Đạo Phật, có 6 pháp môn, gồm:

+ Pháp môn thứ 1:

– Dạy Người tu ngồi Thiền, nếu tu thật đúng quyển Giáo Lý của pháp môn thứ nhất này, thì Vị tu này thành Thánh A La Hán, Bất Động,
tức Thánh không nhúc nhích.

+ Pháp môn thứ 2:

– Dạy Người tu ngồi học hết quyển Giáo Lý và tất cả kinh, sách của Đức Phật viết ra, học cho thuộc lòng hết, thì Vị tu này thành là Giảng sư Đạo Phật.

– Hành nghề này, được Người nghe tặng tiền cho rất nhiều, xài không hết.

– Pháp môn thứ hai này, gọi là tu nghề.

+ Pháp môn thứ 3:

– Dạy Người tu ngồi suy tư hữu dụng vật chất trong quyển Giáo Lý “Bụi Trần”, của Đức Phật viết ra.

– Vị này hiểu được công dụng của từng hạt Bụi Trần, thì Vị tu này thành là Kỹ sư Đạo Phật.

– Hành nghề này, hay bán Công dụng này, được nhiều Người mua họ sản xuất ra, nên có tiền nhiều lắm. Làm giàu rất nhanh.

– Pháp môn thứ ba này, cũng gọi là tu nghề.

+ Pháp môn thứ 4:

– Dạy Người tu ngồi Niệm câu Thần Chú, cho thật đúng như trong quyển Giáo Lý của pháp môn Niệm Chú, thì điều khiển được các Vị Cô Hồn.

Các Vị Cô Hồn này, dẫn đi tìm những: Cây – Cỏ – Hoa – Lá, có Tính Dược cao, đem về nhà bào chế thuốc, trị bệnh cho Người, thì Vị tu này thành là Thần y Đạo Phật.

– Hành nghề này, nổi danh là Thần y đại tài.

– Danh nổi như Cồn.

– Pháp môn thứ tư này, cũng gọi là tu nghề.

+ Pháp môn thứ 5:

– Dạy cho những Người thật giàu tu:

– Ngồi Niệm Phật, cho thật đúng như trong quyển Giáo Lý của pháp môn Tịnh Độ Tông.

– Làm Từ thiện cho thật nhiều để vị Thần lấy hạt Nghiệp Phước đức Dương, bỏ vào “Tàng Thức” của mình.

– Mỗi một hạt Nghiệp Phước đức Dương, trị giá bằng 1 chỉ vàng 24 carat.

+ Chú ý 1:

– Người thật giàu mà tu Niệm Phật.

– Làm từ thiện được 1 tỷ hạt Nghiệp Phước đức Dương.

– Được danh dự làm con nuôi của 1 trong 39 Vị Chúa Trời ở Tam giới.

– Tuỳ ý lựa chọn.

– Được ở trong Thiên Cung. Tức Cung Chúa trên Trời.

+ Chú ý 2:

– Người thật giàu mà tu Niệm Phật.

– Làm từ thiện được 500 triệu hạt Nghiệp Phước đức Dương.

– Được danh dự làm con nuôi của 1 trong 39 Vị Quan ở trên Trời Tam giới.

– Tuỳ ý lựa chọn.

– Được ở trong Thiên Phủ. Tức Phủ của Quan lớn trên Trời.

+ Chú ý 3:

– Người thật giàu mà tu Niệm Phật.

– Làm từ thiện được 10 triệu hạt Nghiệp Phước đức Dương.

– Được danh dự làm con nuôi của dân Trời, ở trên Trời Tam giới.

– Tuỳ ý lựa chọn.

– Được ở trong nhà dân Trời.

+ Chú ý 4:

– Người thật giàu mà tu Niệm Phật.

– Làm từ thiện được 1 triệu hạt Nghiệp Phước đức Dương.

– Được danh dự lên Trời du lịch.

– Ở Thiên Đàng. Tức ở ngoài đường trên Trời. Nhà trống, có mái che.

– Tuỳ ý, muốn chọn Thiên đàng nào thì lựa chọn.

– Muốn có việc làm ở hoài trên Thiên Đàng, thì nên cho 1 trong 11 Thiên Đàng của 11 nước Trời Dục giới. Nơi đây có thuê Trung Ấm thân của loài Người làm việc.

– Mỗi lần làm việc xong, được Ban Quản lý thân Trung Ấm loài Người trả công 100 hạt Nghiệp Phước đức Dương.

– Ở Thiên Đàng, mỗi ngày chỉ tốn có 2 hạt Nghiệp Phước đức Dương.

– Nếu Trung Ấm thân nào làm xong được 1 việc, thì được ở trên Thiên Đàng được 50 ngày.

+ Pháp môn thứ 6:

– Vị Phật không dạy tu hành, mà dạy 3 phần:

* Phần 1:

– Dạy người hành theo pháp môn thứ 6 của đạo Phật, học cho thật hiểu quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, đạt được 3 phần như sau:

1. Hiểu được tất cả những lời của Đức Phật dạy, gọi là “Phật Tri”.

2. Thấy được bằng mắt Phật của chính mình, gọi là “Phật Kiến”.

– Hai phần này ghép lại, gọi là “Tri và Kiến tánh Phật” của người hành theo pháp môn thứ 6 của đạo Phật đã mở ra, thấy và biết được không gian thanh tịnh ở Phật Giới.

* Phần 2:

– Người nào hành theo pháp môn thứ 6 của đạo Phật, mà “Tri và Kiến tánh Phật của mình mở ra, mà còn mang thân Tứ Đại. Người này được danh là “Phật gia”.

* Phần 3:

– Phật gia nào, được “Truyền Bí mật Thiền Tông”, thì được Vị Thần Quản lý thân Phật gia này, trình với Ban Thần Nghi lễ, cho vào danh sách “Phật gia được phép trở về Phật Giới”, khi Phật gia này hết tuổi thọ.

– Phật gia được phép trở về Phật Giới, có 3 trường hợp như sau:

* Trường hợp thứ 1:

– Nếu Phật gia có Công đức Vô lượng, thì được Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên, tổ chức buổi lễ tiễn Phật gia trở về Phật Giới rất hoành tráng, được các thành phần sau đây tham dự, gồm có:

+ Thành phần 1:

– Là Vị Kim Thân Phật lớn, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Giáo chủ Đạo Phật, đang ngự ở Tầng bình lưu Trái Đất, đề cử xuống Trái Đất dự lễ và rước Phật gia có Công đức Vô lượng này trở ra Tầng bình lưu Trái Đất, để được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chào đón và Dặn dò lời sau cùng, trước khi Phật gia này vào Trung tâm Vận hành Luân hồi trở về Phật Giới, do Vị Kim Thân Phật lớn dự lễ này, đích thân đưa về Phật Giới.

– Trong buổi lễ tiễn Phật gia có Công đức Vô lượng này, nếu có bao nhiêu Phật gia có Công đức Vừa và Ít, cũng được theo Vị Phật gia có Công đức Vô lượng này trở về Phật Giới, rất an toàn.

+ Thành phần thứ 2:

– Là 4 Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương, chủ Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này.

+ Thành phần thứ 3:

– Là 8 Vị Thần, Thánh, Tiên, Chúa chủ và Thần, Thánh, Tiên, Chúa Mẫu, Quản lý Trái Đất Âm Dương.

* Trường hợp thứ 2:

+ Phật gia có Công đức Vừa:

– Được Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên, tổ chức buổi lễ tiễn Phật gia trở về Phật Giới bình thường:

+ Chỉ có 8 Vị Thần, Thánh, Tiên, Chúa chủ và Thần, Thánh, Tiên, Chúa Mẫu, Quản lý Trái Đất Âm Dương, tham dự.

– Khi hành lễ xong, Phật gia tự theo Hoa Tiêu của Vị Phật ngự ở Tầng bình lưu Trái Đất rọi vào, theo Hoa Tiêu này ra Tầng bình lưu Trái Đất trở về Phật Giới.

* Trường hợp thứ 3:

+ Phật gia có Công đức ít:

– Được Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên, tổ chức buổi lễ tiễn Phật gia trở về Phật Giới bình thường:

+ Chỉ có các Vị là các Trưởng ban Thần, Thánh, Tiên, Chúa chủ và Thần, Thánh, Tiên, Chúa Mẫu, Quản lý Trái Đất Âm Dương, tham dự.

– Khi hành lễ xong, Phật gia cũng tự theo Hoa Tiêu của Vị Phật ngự ở Tầng bình lưu Trái Đất rọi vào, theo Hoa Tiêu này ra Tầng bình lưu Trái Đất trở về Phật Giới.

* HAI LÀ ĐẠO TRỜI:

– Người tu theo đạo Trời, mà thành được Trời rồi, thì phải hành nghề rất cao quý của Vị Trời.

+ Đạo Trời được thành lập như sau:

– Do 1 Vị ở Trái Đất, có thân Điện từ Âm quá nhiều.

– Mượn Xác Người lập ra đạo Trời tuyên bố 9 điều như sau:

+ Điều 1:

– Xưng danh là Thượng Đế.

+ Điều 2:

– Người đứng nói là Con của Thượng Đế.

+ Điều 3:

– Thượng Đế là Vị lập ra Càn khôn Vũ trụ.

+ Điều 4:

– Thượng Đế là Vị tạo ra Trái Đất.

+ Điều 5:

– Thượng Đế là Vị tạo ra Vạn vật.

+ Điều 6:

– Thượng Đế là Vị tạo ra Con người và ban cho Linh Hồn.

+ Điều 7:

– Thượng Đế là Vị ban cho Con người Tài và Lộc.

+ Điều 8:

– Người tu theo đạo Trời, thật đúng quyển Giáo Lý, sau khi chết, lên Thiên Đàng sống đời đời.

+ Điều 9:

– Người không tu theo đạo Trời, thì sau khi chết, bị xuống Địa Ngục sống đời đời.

* BA LÀ ĐẠO THẦN:

– Người tu theo đạo Thần, mà thành được Thần rồi, thì phải hành nghề rất cao quý của Vị Thần.

+ Đạo Thần được thành lập như sau:

– Do 1 Vị ở Trái Đất, có thân Điện từ Âm quá nhiều.

– Mượn Xác Người lập ra đạo Trời tuyên bố 3 điều như sau:

+ Điều 1:

– Xưng danh là Thần có danh….

+ Điều 2:

– Người tu theo đạo Thần, sau khi chết được làm Thần.

+ Điều 3:

– Làm Thần, thì hành nghề của Thần.

* BỐN LÀ ĐẠO THÁNH:

– Người tu theo đạo Thánh, mà thành được Thánh rồi, thì phải hành nghề rất cao quý của Vị Thánh.

+ Đạo Thánh được thành lập như sau:

– Do 1 Vị ở Trái Đất, có thân Điện từ Âm quá nhiều.

– Mượn Xác Người lập ra đạo Thánh tuyên bố 3 điều như sau:

+ Điều 1:

– Xưng danh là Thánh có danh….

+ Điều 2:

– Người tu theo đạo Thánh, sau khi chết được làm Thánh.

+ Điều 3:

– Làm Thánh, thì hành nghề của Thánh.

* NĂM LÀ ĐẠO TIÊN:

– Người tu theo đạo Tiên, mà thành được Tiên rồi, thì phải hành nghề rất cao quý của Vị Tiên.

+ Đạo Tiên được thành lập như sau:

– Do 1 Vị ở Trái Đất, có thân Điện từ Âm quá nhiều.

– Mượn Xác Người lập ra đạo Tiên tuyên bố 3 điều như sau:

+ Điều 1:

– Xưng danh là Tiên có danh….

+ Điều 2:

– Người tu theo đạo Tiên, sau khi chết được làm Tiên.

+ Điều 3:

– Làm Tiên, thì hành nghề của Tiên.

* SÁU LÀ ĐẠO CÚNG:

– Người tu theo đạo Cúng, mà thành được Thầy Cúng rồi, thì phải hành nghề rất cao quý là Thầy Cúng.

+ Đạo Cúng được thành lập như sau:

– Vị nào Cúng giỏi, thì lập ra đạo Cúng.

– Cúng cho Cô Hồn ăn, được Cô Hồn phù hộ, thì nghề Cúng rất đắt khách.

* BẢY LÀ ĐẠO LÀM NGƯỜI:

– Người tu theo đạo Làm Người mà thành được Người có đạo rồi, thì làm 3 việc như sau:

+ Việc 1:

– Có bản thân, lo cho bản thân.

+ Việc 2:

– Có gia đình, lo cho gia đình.

+ Việc 3:

– Có Tổ quốc, lo cho Tổ quốc.

* Trên đây là 7 Đạo có ở Trái Đất này, tu mà thật đúng quyển Giáo Lý của 7 đạo này, thì làm việc đúng theo 7 đạo.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *