6 Lầm Tưởng Của Người Tu Theo Đạo Phật

KÍNH THƯA QUÝ VỊ:
– TÔI XIN TRÌNH QUÝ VỊ, CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU CÓ 6 KHÔNG, GỒM:
1. KHÔNG ĐỐT NHANG:
* Đức Phật dạy:
– Thờ Phật để nhớ lời Phật dạy là đủ. Không đốt nhang bị ô nhiễm không khí!
2. KHÔNG NGỒI THIỀN:
* Đức Phật dạy:
– Ngồi thiền là phải Tưởng để thấy Phật.
– Phật không ở thế giới này, làm sao thấy được.
– Nếu Tưởng mong thấy Phật, thì Cô Hồn hiện ra Phật, cho người tu thấy.
3. KHÔNG CÚNG CHO PHẬT ĂN:
* Đức Phật dạy:
– Ở thế giới này, loài Ngạ Quỷ, tức Quỷ đói, đi lang thang để tìm thức ăn của người cúng.
– Người cúng, là thương loài Ngạ Quỷ (tức loài Quỷ đói).
– Người cúng cho loài Ngạ Quỷ đói ăn, là người cúng này có phước nhiều.
4. KHÔNG CẦU XIN PHẬT BAN PHƯỚC:
* Đức Phật dạy:
– Phật đâu có ở Trái đất này mà ban phước cho người cầu xin.
– Hơn nữa, Đức Phật ở Phật Giới, làm gì có phước đâu mà ban cho người cầu xin.
5. KHÔNG LẠY PHẬT XIN LỘC:
* Đức Phật dạy:
– Phật đâu có ở Trái đất này mà ban lộc cho người cầu xin.
– Hơn nữa, Đức Phật ở Phật Giới, làm gì có lộc mà ban cho người cầu xin?
6. KHÔNG GÕ MÕ TỤNG KINH CHO PHẬT NGHE:
* Đức Phật dạy:
– Phật viết ra kinh là để người tu đọc, học, cho hiểu lời của Phật dạy.
– Đừng gõ mõ tụng kinh cho Phật nghe là sai.
– Gõ mõ tụng kinh cho Phật nghe là mê tín!
*Trích: https://thientong.com/ghpgvn-tinh-long-an-lo-am-muu…/

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *