5 Ý nghĩa hoa sen trong Phật giáo

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh đầy đủ từ thấp đến cao giúp cho con người giác ngộ và hiểu rõ giáo pháp mà Đức Phật muốn truyền lại cho hậu thế. 

Nếu ai đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà không hiểu rõ được 5 ý nghĩa của từ “Liên Hoa” tức hoa sen trong bộ kinh này thì thật là thiếu xót. Dưới đây là 5 ý nghĩa của hoa Sen trong bộ kinh tuyệt diệu này.

Một: Có hoa liền có hạt, gọi là nhân quả đồng thời.

Ẩn ý, nếu ai tu nhận ra được Phật tánh của chính mình và sống với Phật tánh ấy, tức khắc mình là Phật rồi đó.

Hai: Mọc trong bùn mà không dính bùn nhơ.

Ẩn ý, Phật tánh dù ở đâu cũng không bị ô nhiễm, giống như hoa sen vậy. Do đó, các vị thiền sư có nói: “Hoa sen trong lò lửa”, là nói ý này.

Ba: Cọng, bông, từ gốc mọc thẳng lên, lúc nào cũng vượt lên khỏi mặt nước.

Ẩn ý, chỉ có con đường duy nhất là đến quả Phật.

Bốn: Ong bướm không bu đậu.

Năm: Không làm vật trang điểm cho phụ nữ.

 

PS: Mục đích của đạo Phật là giúp cho con người biết Giác NgộGiải Thoát.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *