36 Vị Tổ Sư Thiền Tông – Tổ Phục Đà Mật Đa

Tổ sư thiền tông đời thứ 9 là tổ Phục Đà Mật Đa

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *