36 Vị Tổ Sư Thiền Tông – Tổ Phật Đà Nan Đề

Tổ Phật Đà Nan Đề là vị tổ sư Thiền Tông đời thứ 8 bên Ấn Độ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *