16 CÂU KỆ GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT

Người tu theo đạo Phật phải rõ thông 1 câu hỏi và 16 câu kệ dưới đây thì mới Giác ngộ Giải thoát được. Không biết, ngồi tu 1.000 năm cũng không ăn thua gì. Còn không biết mà đứng ra dạy người khác thì bị quả báo rất nặng nề.

Phật, phải hiểu rõ là gì?
Tánh Phật gồm có những chi?
Tánh người gồm có những chi phải tường?
Giác ngộ là rõ hết đường
Giải thoát, là phải biết đường thoát thân
Tạo ra phước đức vào trần
Công đức mình tạo, đưa lần về quê
Tu dùng vật lý là mê
Không dùng vật lý một bề thảnh thơi
Pháp Phật đang dạy khắp nơi
Tổ chức kiếm bạc để đời ung dung
Thiền Tông Phật dạy chỉ dùng
Là dùng một chữ, ung dung trọn đời
Thiền Tông Phật bảo mình “Thôi”
Thôi tìm, Thôi kiếm trọn đời an vui
Thiền Tông phải bỏ cái Tôi
Tự nhiên Phật tánh hiện rồi với ta.
Trích “Những câu hỏi Thiền Tông”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *