10 Danh Hiệu Của Đức Phật

Đức Phật khi thành Đạo, Ngài là Giáo chủ của cõi Ta bà này, tức không ai hơn Ngài được. Do đó, Ngài bắt đầu là Pháp Vương Vô Thượng, mở đường giáo hóa chúng sinh trong khắp cõi Ta bà này đề vượt ra ngoài Tam giới bằng pháp môn Thanh tịnh thiền. Khi thành Phật, Ngài có 10 danh hiệu của một vị Phật như sau:

1- Ứng cúng: Được Người và Trời cúng dường.

2- Chánh biến tri: Cái biết chân chánh và tột cùng, có thể dùng thần thông minh họa.

3- Minh hạnh túc: Việc làm thật trong sáng và đầy đủ.

4- Thiện thệ: Thệ nguyện rằng: luôn làm các điều lành.

5- Thế gian giải: Giải được tất cả các pháp môn của Thế gian này đến chỗ chân thật.

6- Vô thượng sỹ: Dù cái học thức của thế giới này có cao bao nhiêu cũng thu cái hiểu biết của người Giác ngộ.

7- Điều ngự trượng phu: Thu phục tất cả những người ở cõi Nhân gian này, dù là vua hay quan.

8- Thiên, Nhân, sư: Làm thầy tất cả các cõi Trời và tất cả các loài người.

9- Phật: Giác ngộ, sáng suốt hoàn toàn trùm khắp, không tối tăm bất cứ chỗ nào.

10- Thế tôn: Tại Thế giới này hay trong Tam giới này, ai ai cũng tôn kính Ngài.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *