1. Tu theo pháp môn nào của Đạo Phật dễ Giác Ngộ

Bấm vào đây để tải ĐĨA 1

 

MỤC LỤC

00. Giới thiệu
01. Lời nói đầu
02. Về Pháp môn Thiền tông học này
03. Liên hiệp quốc công nhận đạo Phật tuyệt vời nhất
04. Đi tìm Pháp môn Thiền tông
05. Đã tìm được ngôi chùa đúng gốc Thiền tông
06. Chánh điện Thiền tông đúng nghĩa
07. Các Phù điêu tại Chánh điện
08. Điện Tổ Thiền tông
09. Trở lại với Vua Lương Võ Đế
10. Lục Tổ Huệ Năng
11. Bài kệ Dâng Hương 1
12. Bài kệ của anh Nguyễn Văn Nghĩa
13. Bên trái Tổ Bồ Đề Đạt Ma
14. Tỳ kheo Ni Đức Thảo
15. Giảng kinh theo Thiền Tông
16. Trở lại với Tổ Bồ Đề Đạt Ma
17. Bài kệ Dâng hương 2
18. Tầng Một của chùa Thiền tông TÂN DIỆU
19. Cúng dường 1000 Đức Phật không bằng cúng dường một vị “Đạo nhân vô tu vô chứng”
20. Nói về Nhân Quả
21. Đức Phật Đông Phương Dược Sư Quang Lưu Ly
22. Đạo Phật sao lại lập nhiều pháp môn?
23. “Tu” theo Thiền tông “Thấy” được cảnh giới gì?
24. Thiền tông có phải là chánh gốc của Đức Phật dạy?
25. Bài kệ về Bể Tánh thanh tịnh Phật Tánh
26. Ý nghĩa Phật Tỳ-Lô-Xá-Na
27. Hỏi về sách “Đạo Phật qua nhận thức mới”
28. Hỏi về sách “Dưới chân Phật Tổ”
29. Hỏi về sách “Kim Cang đại định” & “Thiền định đại định”
30. Hỏi về sách “Những chuyện Niệm Phật thấy Vãng sanh”, tu được quả vị Bồ Tát sẽ đi về đâu?
31. Người “Tu” theo Thiền tông có phải bỏ hết tính toán việc làm ăn hằng ngày?
32. Cuộc đối đáp thú vị với Vị Tiến sĩ Thần học
33. Kết luận