0

Pháp Môn Thanh Tịnh Thiền

Ngài Ca Chiên Diên Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn: Bấy lâu này,...

0

Cách Ấm Vô Minh

Bà Lam Thị Phương Vũ lại thưa hỏi tiếp Đức Phật: Kính xin Đức Thế Tôn dạy con: “cách ấm vô minh là sao”? Đức Phật dạy: Cách ấm là ở trong thai mẹ....